Porovnání internetu s ostatními médii

Při použití dostatečně silného zobecnění, lze porovnat jednotlivá média na základě vybraných faktorů. Toto zobecnění má však za následek, že srovnání není přesné. V rámci celého média se vyskytují jednotlivé případy, kdy se určité konkrétní „rádio“, „časopis“, web, neshoduje s faktorem uvedeným pro celé médium. Takové obecné porovnání médií můžeme nalézt v knize Jak využít internet v marketingu [Blažková, M. Jak využít internet v marketingu. Praha : Grada Publishing, 2005. ISBN: 80-247-1095-1].

Faktor Televize Rozhlas Časopisy, noviny Internet
Působnost média Regionální Regionální Regionální Celosvětová
Směr komunikace One-to-many One-to-many One-to-many One-to-one,many-to-many
Přenos Zvuk, obraz Zvuk Text, obrázky Zvuk, video, text, obrázky
Zdroj zprávy Věrohodný Věrohodný Věrohodný Někdy nevěrohodný
Možnost individualizace obsahu Ne Ne Ne Ano
Cena reklamy Vysoká Střední Střední Nízká
Působení zprávy, reklamy Krátkodobé, v okamžiku vysílání, výhradní, push Krátkodobé, v okamžiku vysílání, výhradní, push Dlouhodobé, po dobu prohlížení stránky, výhradní, push Dlouhodobé, po dobu prohlížení webové stránky, doplňkové, pull
Opětovné shlédnutí zprávy, reklamy Ne Ne Ano Ano
Rychlost odezvy na reklamní sdělení Zpoždění Zpoždění Zpoždění Okamžitě
Možnost měřit účinnost reklamního sdělení Střední Nízká Nízká Velmi vysoká

Internet poráží „klasická média“ ve všech bodech, až na výjimky, které budou zmíněny dále. Právě díky těmto výhodám lze v období, kdy ostatní média spíše stagnují nebo jen mírně rostou, sledovat meziroční nárůst reklamních výdajů do internetu v řádu desítek procent. Tak rychlý nárůst je samozřejmě pochopitelný a přílišné jásání z řad „e-marketérů“ není na místě. Internet se, jakožto informační, komunikační či reklamní médium, zrodil až v devadesátých letech minulého století. Má proto co dohánět. Přesto je to po padesátileté odmlce od vzniku předchozího, nejmladšího média, televize, překvapivý počin.

Z průzkumu NetMonitoru vyplývá, že „téměř 60 % respondentů uvedlo, že internetovou reklamu vnímá jako zdroj informací. Internetové reklamy jsou navíc ve srovnání s televizními reklamami vnímány o 4 procentní body jako více informativní a o 6 procentních bodů jako méně nudné než televizní reklamy.“ [SA, Gemius. Postoj českých internetových uživatelů k online reklamě. Mediasearch. [Online] 14. 8 2006. www.mediaresearch.cz.]

Výše zmiňované výjimky, ve kterých momentálně médium-internet zaostává, jsou:

  1. nižší míra penetrace internetu oproti ostatním médiím,
  2. nižší důvěryhodnost zpráv uveřejněných na internetu a nižší důvěra při nákupech přes internet,
  3. stále nízká suma reklamních výdajů do internetu.

Tyto tři body budou rozebrány v následujících podkapitolách.

Dejte o článku vědět

Zpět na stream