Podle studie společnosti SPIR z ledna roku 2007 [07, Výzkum leden. MediaResearch. MediaResearch. [Online] 1. 1 2007. www.mediaresearch.cz. ] se v Česku k internetu měsíčně připojuje 4,1 milionů uživatelů, což přestavuje neustále vzrůstající trend. Začátkem minulého roku to bylo o cca 0,5 miliónu uživatelů méně. [NetMonitor. Mediaresearch & Gemius. Praha : SPIR, 2006.] Dá se předpokládat, že tento trend bude ještě několik let pokračovat, než bude stav srovnatelný s USA či Skandinávií.

Na internetu se pohybují více muži než ženy, což bylo dáno jeho technickou povahou. Lze předpokládat, že tento rozdíl se bude postupně zmenšovat. Častěji jsou online mladší lidé než ti starší, a lidé s vyšším vzděláním. Tento stav souvisí s vyšší mírou akceptování nových věcí mladšími a vzdělanějšími lidmi. Dále pak obsahem a funkcemi, které internet nabízí. Méně vzdělaní lidé, s nižšími příjmy a manuálním zaměstnáním překonávají větší bariéru, pokud chtějí internet využívat každý den, než lidé pracující v kancelářích. Ačkoliv podle výzkumu (viz ABCDE národní socioekonomická klasifikace [ 07, Výzkum leden. MediaResearch. MediaResearch. [Online] 1. 1 2007. www.mediaresearch.cz.] je skupina „dělníků“ na internetu co do počtu největší, v porovnání poměru osob z této skupiny, který internet používají vs. nepoužívají, je zde největší rozdíl, viz výše. Nicméně, jak lidé, kteří jsou nyní v produktivním věku, půjdou do důchodu, rozdíl v poměru mladých a starých využívajících svět online, se bude snižovat.

„Nejvíce, celá šestina uživatelů (17,2 ), bydlí v Praze, následují tři kraje, ve kterých žije přibližně desetina internetové populace: Středočeský kraj (11,3 ), Moravskoslezský kraj (10,6 ) a Jihomoravský kraj (10,4 ). […] Při porovnání s celkovou běžnou populací 15+ je největší kladná odchylka v Praze (tzn. že v Praze lidé navštěvují internet více, než odpovídá běžné populaci), a to zejména na úkor Moravskoslezského, Královéhradeckého, Ústeckého a Libereckého kraje, kde je internet navštěvován méně, než je poměrné zastoupení běžné populace v těchto krajích.“ [Švanda, D. Kdo se brouzdá internetem? Trend Marketing. [Online] 26. 6 2006. ISSN 1213-7693.]

Uživatelé internetu podle ABCDE klasifikace

Kategorie Reální uživatelé (%) Reální uživatelé (počet)
A-nejvyšší 15,03 603793
B 8,58 344798
C1 16,18 650018
C2 14,33 575655
D 22,99 923869
E1 9,54 383377
E2 9,98 401185
E3 3,37 135218

V lednu 2007 společnost MediaResearch zveřejnila svůj pravidelný měsíční report, ve kterém je vidět, že největší počet reálných uživatelů (počet návštěvníku všech měřených médií z příslušné cílové skupiny), kteří podle ABCDE klasifikace navštívil internet je ze skupiny D. V procentuálním vyjádření (Reální uživatelé () – složení návštěvníku, tj. informace o profilu Reache celkem pro všechna měřená média) jde o 23 . Nicméně nejaktivnějšími uživateli internetu budou skupiny A a B, které v absolutním počtu představují cca 1 milion osob.

ABCDE klasifikace:

Předchozí: Porovnání internetu s ostatními médii

Následující: Důvěryhodnost internetu

Dejte o článku vědět

Zpět na stream